Algemene Voorwaarden

Tilburg onder nr.3060.
ARTIKEL 1: WERKINGSSFEER
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle transacties met ons van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd. 1.2 In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan iedere wederpartij die met ons een overeenkomst aangaat dan wel ons om een offerte vraagt of wie wij een offerte toesturen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN/OFFERTES
2.1 Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Niettemin hebben wij het recht om ons aanbod binnen drie werkdagen nadat het onze opdrachtgever heeft bereikt te herroepen.
2.2 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGING
3.1 Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging, danwel nadat wij tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling zijn overgegaan.

ARTIKEL 4: ONTBINDING
4.1 Indien opdrachtgever aan een van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet, danwel niet tijdig voldoet hebben wij het recht de betreffende overeenkomst danwel alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd onze rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.
4.2 Wij hebben het recht op gelijke wijze te handelen indien:
-opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
-opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
-opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
-op zaken van opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
4.3 Onder voornoemde omstandigheden hebben wij het recht de gehele dan wel een door ons te bepalen gedeelte van de overeenkomst te ontbinden.
4.4 Als wij de ontbinding hebben ingeroepen is onze vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

ARTIKEL 5: GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
5.1 Indien wij uit ingewonnen informatie danwel anderszins vernemen dat opdrachtgever niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie hebben wij de keuze om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren, danwel betaling vooraf te verlangen, danwel de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6: PRIJZEN
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen in Nederlandse valuta en exclusief BTW;
6.2 De door ons afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding.

ARTIKEL 7: LEVERING
7.1 De termijn van levering vangt eerst aan nadat wij alle voor levering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen.
7.2 De door ons opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en bilijkheid van opdrachtgever niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt opdrachtgever de overeenkomst dan vloeit daaruit voor ons geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door opdrachtgever terzake geleden.
7.3 Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog na te komen, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

ARTIKEL 8: RISICO EN OPSLAG
8.1 Tenzij wij schriftelijk anders hebben verklaard, is het risico van de zaken voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der zaken op plaats van bestemming.
8.2 Indien buiten onze schuld de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
8.3 Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, zijn wij gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdachtgever op te slaan en de levering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Alle door ons aan opdrachtgever geleverde zaken blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot het moment waarop deze, met inbegrip van de rente en kosten volledig aan ons betaald zijn.
9.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte zijn gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt opdrachtgever deze verplichtiging niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
9.3 Opdrachtgever verleent ons reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze zaken zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

ARTIKEL 10: RECLAMES
10.1 Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering- of zo spoedig als mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
-of de juiste zaken zijn geleverd;
-of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
-of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
10.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door opdrachtgever binnen 3 dagen schriftelijk aan ons te worden gemeld.
10.3 Niet zichtbare gebreken dienen door opdrachtgever binnen 3 dagen, na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering aan ons schriftelijk te worden gemeld.
10.4 Indien opdrachtgever de klacht terecht heeft geuit hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening te vervangen hetzij opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door opdrachtgever verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Gevolgschade wordt door ons niet vergoed.
10.5 De reclametermijn op door ons verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met ons correct weer te geven.
10.6 Wij zijn van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien opdrachtgever niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens ons is nagekomen.

ARTIKEL 11: BETALING
11.1 Betaling dient te geschieden a contant, tenzij betaling op rekening is overeengekomen. In dat geval dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder inhouding of verrekening.
11.2 Indien wij, 14 dagen nadat de betalingstermijn van de factuur verstreken is, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in ons bezit hebben, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekesteling of sommatie is vereist.
Alsdan zijn dan ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 125,-euro.
11.3 Vanaf voornoemde verzuimtermijn loopt de vertragingsrente, over het openstaande factuurbedrag, zijnde 1% per maand of gedeelte daarvab, tenzij de wettelijke tente meer dan 12% ’s jaars bedraagt, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
11.4 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Indien wij aansprakelijk zijn is deze aansprakelijkheid als volgt geregeld:
-wij zijn uitsluitend aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevende ondergeschikten. Onze aansprakelijkheid is overigens beperkt tot het bedrag van de onderhavige transactie;
-mocht echter naar eisen van redelijkheid en bilijkheid onze aansprakelijkheidsverplichting tot het vergoeden van het bedrag van de transactie te gering zijn in verhouding met de door opdrachtgever geleden schade en rust op opdrachtgever geen verplichting om zich voor schade als de onderhavige te verzekeren, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het bedrag van de onderhavige transactie;
-gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten voorzover deze een bedrag beloopt hoger dan hetgeen waartoe wij, op grond van het bovenstaande, aansprakelijk zijn.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Op al onze aanbiedingen en alle transacties met ons hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 14: BEVOEGDE RECHTER
14.1 De rechter in onze plaats van vestiging is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met ons gesloten overeenkomsten tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin hebben wij het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever.

ARTIKEL 15: VINDPLAATS VOORWAARDEN
15.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding c.q. de transactie met ons.